Prof. Astrid Eichhorn starts Day 1 as Keynote Speaker #UKRIO2022